1
από Εμμανουηλίδου Σ., Λαδόπουλος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

2
Αρχιτέκτονας: Εμμανουηλίδου Σ.
Διεύθυνση: Χαλάνδρι

Κτίριο