3
από Χατζηδάκης Αρης, Εύδου Ζωή
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Μελέτη
4
από Εύδου Ζωή, Καραθανάση Κ., Κρασαδάκη Ευανθία
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Διπλωματική Εργασία