4
από Ζαμπανιώτου Α., Καράμπελας Α., Λάππας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Κούλης Δ., Ζαμπανιώτου Α., Καράμπελας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου