6
από Θεοφύλακτος Κωνσταντίνος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
11
από Βαλής Ν., Θεοφύλακτος Κωνσταντίνος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση συνεδρίου
12
από Θεοφύλακτος Κωνσταντίνος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο