3
από Δελημάρης Δ., Ιωαννίδης Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
4

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Ιωαννίδης Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Διπλωματική Εργασία