1
από Κάρτας Α., Τσανάκας Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
3
από Κάρτας Α., Τσανάκας Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Κάρτας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο