2
από Κακάτσιος Ξενοφών
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Κακάτσιος Ξενοφών
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
7
από Κακάτσιος Ξενοφών
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
8
από Κακάτσιος Ξενοφών
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
9
από Σαφάκας Α., Κακάτσιος Ξενοφών
Στοιχεία έκδοσης: 1978
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
από Σαφάκας Α., Κακάτσιος Ξενοφών
Στοιχεία έκδοσης: 1978
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού