2
από Καρίνας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Διπλωματική Εργασία
3
από Σακελλαρίου Μ., Καρίνας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου