1
από Κοντούλης Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Κοντούλης Ιωάννης, Steele B.C.H.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Κοντούλης Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Διπλωματική Εργασία