2
από Καρβούνης Ζ., Κοπανέζου Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του διημέρου

Εισήγηση ημερίδας
3
από Κοπανέζου Ε., Λαμπρόπουλος Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού