2
από Κουλλιάς Ι., Κουρεμένος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
3
από Κουλλιάς Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Διδακτορική Διατριβή