3
από Χουσιάδα Π., Κώστογλου Μ., Κωνσταντόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Κωνσταντόπουλος Α. Γ., Παπαϊωάννου Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Εισήγηση συνεδρίου