1
από Μπούτσικου Α., Λαθύρη Ο., Κόλλια Κ., Κασελούρη Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Βασιλείου Π., Κόλλια Κ., Αργυρόπουλος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Ψαρρού Σ., Κόλλια Κ., Σπυρέλλης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου