5
από Λάλας Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Διπλωματική Εργασία
6
από Λάλας Δ., Πετράκης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Λάλας Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο