5

Εισήγηση συμποσίου
9
11
από Λουκάκης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Εισήγηση συνεδρίου
16
από Λουκάκης Π., Βλάχος Σ., Σιδέρη Ο., Δεμαθάς Ζ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
17
από Λουκάκης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
18
από Λουκάκης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
20
από Λουκάκης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου