2
από Μακρής Βασίλης, Thebaud P.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
4
από Μακρής Βασίλης, Ξουρίδας Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Διπλωματική Εργασία