6
από Μερτίκας Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
8
από Μερτίκας Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Άρθρο περιοδικού
10
από Μερτίκας Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση ημερίδας
12
από Μερτίκας Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού