12
από Εμμανουήλ Δ., Μιχαήλ Γ., Ματρακίδη Ε., Μιχαήλ Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Εισήγηση συμποσίου
14
από Μιχαήλ Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Διπλωματική Εργασία
15
από Μιχαήλ Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
16
από Μιχαήλ Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
17
από Μιχαήλ Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
19
από Μιχαήλ Γ. Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Άρθρο περιοδικού
20
από Μιχαήλ Γ. Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση ημερίδας