2
από Μπάτρα Παρασκευή Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Μπάτρα Παρασκευή Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Διδακτορική Διατριβή
6
από Μπάτρα Παρασκευή Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Διπλωματική Εργασία