1
από Κορρές Χ., Κουμούτσος Ν., Μπαρδάκας Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Μπαρδάκας Ε., Τότσικας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
3
από Κορρές Χ., Μπαρδάκας Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου