3
από Ντοκόπουλος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
5
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
6
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
από Πάλλας Δ., Λαμπρίδης Δ., Ντοκόπουλος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
14
από Ντοκόπουλος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
15
από Σαραμούρτσης Α., Ντοκόπουλος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
17
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου