2
από Πέννας Πέτρος
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Φλόκας Α., Μπλούτσος Α., Πέννας Πέτρος
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Λιβαδάς Γ., Πέννας Πέτρος
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο