6
από Ματζινός Π., Παναγιώτου Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
8

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Παναγιώτου Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
10
από Παναγιώτου Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση ημερίδας
11
από Παναγιώτου Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Άρθρο περιοδικού
13
από Τζιράκης Γ., Παναγιώτου Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Διπλωματική Εργασία