4
από Παπαδημητρίου Σ., Θεοφάνης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
5
από Παπαδημητρίου Σ., Θεοφάνης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
6
από Παπαδημητρίου Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
7
από Παπαδημητρίου Σ., Σταματιάδης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Διπλωματική Εργασία
8
από Παπαδημητρίου Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού