2
από Παπαδοπούλου Β., Γεωργιάδης Μιχάλης
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Κοσμάς Σ., Παπαδοπούλου Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Μελέτη