6
από Παπαδόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Εισήγηση ημερίδας
7
από Παπαδόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Διπλωματική Εργασία
8
από Παπαδόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Εισήγηση σεμιναρίου
13
από Παπαδόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Εισήγηση σεμιναρίου
14
20

Εισήγηση συνεδρίου