6
από Αναγνωστόπουλος Ανδρέας, Παπαδόπουλος Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
7
από Παπαδόπουλος Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Το πλήρες κείμενο στο διαδίκτυο

Εισήγηση ημερίδας
11

Βιβλίο
12
από Αναγνωστόπουλος Ανδρέας, Παπαδόπουλος Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
14
από Παπαδόπουλος Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
15
από Παπαδόπουλος Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Διδακτορική Διατριβή
18

Διπλωματική Εργασία