3
από Παπαδόπουλος Θεόδωρος
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Διπλωματική Εργασία
7
από Παπαδόπουλος Θεόδωρος
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Εισήγηση σεμιναρίου
9
από Παπαδόπουλος Θεόδωρος
Στοιχεία έκδοσης: 1964

Βιβλίο