1
από Παπανίκας Δημήτριος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2012

Βιβλίο
2
από Παπανίκας Δημήτριος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Βιβλίο
4
από Παπανίκας Δημήτριος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
6
από Παπανίκας Δημήτριος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
7

Εισήγηση ημερίδας
9
από Παπανίκας Δημήτριος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
10
από Παπανίκας Δημήτριος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
12
από Παπανίκας Δημήτριος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
19

Βιβλίο