4
από Παρασκευόπουλος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1957
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
5
Αρχιτέκτονας: Παρασκευόπουλος Π.
Διεύθυνση: Πατήσια, Κωνσταντινουπόλεως

Κτίριο