5
από Αθανασόπουλος Γεώργιος Α., Πελέκης Π. Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Σεμινάριο
19
από Πελέκης Π., Μπάκου Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Διπλωματική Εργασία