16
από Σακελλαρίου Μ., Καρίνας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
17

Βιβλίο
18
από Σακελλαρίου Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
19
από Σακελλαρίου Μ., Φαράκλας Νικόλας.
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο
20
από Σακελλαρίου Μ., Φαράκλας Νικόλας.
Στοιχεία έκδοσης: 1971

Βιβλίο