3
από Τραγανίτης Σ., Σκουμπούρης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
4
από Σκουμπούρης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
5
από Σκουμπούρης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Διπλωματική Εργασία