2

Διπλωματική Εργασία
3
από Σταθόπουλος Ν.Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1956

Λεξικό
4
από Σταθόπουλος Ν. Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1926
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
5

Διπλωματική Εργασία