1
από Σταυρίδης Λεωνίδας, Μιχάλτσος Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 2010

2
από Σταυρίδης Λεωνίδας Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο