2
από Σταυρόπουλος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του προσυνέδριου

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Σταυρόπουλος Δ., Hornby A.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Λεξικό
5
από Τσιμπούρης Θ.Ε., Σταυρόπουλος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Διπλωματική Εργασία
6
από Σταυρόπουλος Δ., Hornby A.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Λεξικό
7
από Σταυρόπουλος Δ., Hornby A.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Λεξικό
8
από Σταυρόπουλος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Λεξικό
9
από Σταυρόπουλος Δ., Hornby A.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Λεξικό