1
Πολιτικός Μηχανικός
...ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Αθήνα Ελλάδα 1923...
Φωτογραφία του Αθ. Ρουσόπουλου

Μηχανικός
2
3
Πολιτικός Μηχανικός
...Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Παδούη 1893...

Μηχανικός
4
Πολιτικός Μηχανικός
...Σχολή Πολιτικών Μηχανικών...

Μηχανικός
5
Πολιτικός Μηχανικός
...ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Αθήνα Ελλάδα 1892...

Μηχανικός
6
Πολιτικός Μηχανικός
...ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδα...

Μηχανικός
7
Πολιτικός Μηχανικός
...ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Αθήνα Ελλάδα 1905...

Μηχανικός