5
από Τάσιος Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Διπλωματική Εργασία
7
από Βουτσάς Ε., Αμπατζή Ε., Τάσιος Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
9