3
από Καρασιδέρη Α., Γιάννου Β., Τζιά Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Χούχουλα Δ., Ωραιοπούλου Βασιλική, Τζιά Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Χριστάκη Θ., Τζιά Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Μυζιθράκης Π., Τζιά Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου