4
από Πάϊκου Ε., Τούντα Φωτεινή
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
7
από Λιβανού Α., Τούντα Φωτεινή
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Μελέτη
12
από PUGACHEV V.S., Τούντα Φωτεινή, Λίβας Πέτρος.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Μελέτη
14
από Βαλεντή Μ., Πλαϊνη Ε., Τούντα Φωτεινή
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο