1
από Τρικκαλινός Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1957

Φυλλάδιο
4
από Τρικκαλινός Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1936

Βιβλίο
5
από Τρικκαλινός Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1936

Βιβλίο
7
από Τρικκαλινός Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1935

Βιβλίο