12
από Μέρκος Π., Τσιβιλής Σ., Τσίμας Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
19
από Παρισάκης Γ., Κασελούρη Β., Τσίμας Σ., Φτίκος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο