2
από Τσακόπουλος Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 2017

Βιβλίο
3
από Τσακόπουλος Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 2014

Βιβλίο
4
από Βαζούρας Α., Τσακόπουλος Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Διπλωματική Εργασία