4
από Τσεκούρας Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Φυλλάδιο
5
από Τσεκούρας Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Διπλωματική Εργασία
6
από Τσεκούρας Γ., Καλοκάρδου Ρέα, Τσάρτας Πάρις
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
8

Βιβλίο