1
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΥΠΕΧΩΔΕ-ΓΓΔΕ-Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης και λοιπών Εργων-Δ/νση ΚΕΔΕ...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
2
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΥΠΕΧΩΔΕ-ΓΓΔΕ-Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης και λοιπών Εργων-Δ/νση ΚΕΔΕ...

Βιβλίο