1
από Χαμπάκης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του προσυνέδριου

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Χαμπάκης Μ., Πρωτονοτάριος Ε., Σπυράκης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
4
από Χαμπάκης Μ., Πρωτονοτάριος Ε., Σπυράκης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
11
από Χαμπάκης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου