1
από Χαρίσης Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
2
από Χαρίσης Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Άρθρο περιοδικού
3
από Χαρίσης Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση ημερίδας
5
από Χαρίσης Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
6
από Χαρίσης Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Φυλλάδιο
8
από Χαρίσης Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
9

Μελέτη