7
από Χριστόπουλος Σ., Κουτίτας Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
9
10
από Χριστόπουλος Σ., Κουτίτας Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
από Χριστόπουλος Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Διδακτορική Διατριβή