2
από Τζιά Κωνσταντίνα, Ωραιοπούλου Βασιλική
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
3
από Ωραιοπούλου Βασιλική
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
4
από Χούχουλα Δ., Ωραιοπούλου Βασιλική, Τζιά Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου