1
Αρχιτέκτονας
...Ecole Speciale d' Architecture Παρίσι Γαλλία...

Μηχανικός
2
Αρχιτέκτονας
...Ecole Speciale d' Architecture Παρίσι Γαλλία...

Μηχανικός
3
Αρχιτέκτονας
...Ecole Speciale d' Architecture Παρίσι Γαλλία 1913...

Μηχανικός
4
Αρχιτέκτονας
...Ecole Speciale d' Architecture Παρίσι Γαλλία...

Μηχανικός
5
Αρχιτέκτονας
...Ecole Speciale d' Architecture Παρίσι Γαλλία 1929...

Μηχανικός